ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - Hírlevél - GDPR

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) alapján

 

Ki az adatkezelő?

Az E-misszió Természet és Környezetvédelmi Egyesület. (4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 178. fsz. , Tel +36305658049, e-mail: emisszio.egyesulet@gmail.com)

 

Ki az adatkezelő képviselője?

Zalatnay László elnök (e-mail: zalatnay.laszlo@gmail.com)

Ki az adatkezelő adatvédelmi felelőse?

Bartha-Kocsány Rita (e-mail: emisszio.egyesulet@gmail.com)

 

Mi célból kezeljük a személyes adataidat?

Ehhez adott hozzájárulás esetén nevedet és e-mail címedet a célból, hogy hírlevelet küldjünk neked az Egyesület tevékenységeiről és az Egyesület támogatásának lehetőségeiről. Ehhez adott külön hozzájárulás esetén nevedet és e-mail címedet a célból, hogy emaileket küldjünk neked az E-misszió tevékenységeiről és az E-misszió támogatásának lehetőségeiről. Ehhez adott külön hozzájárulás esetén nevedet és telefonszámodat a célból, hogy telefonon felhívjunk vagy sms-t küldjünk az E-misszió tevékenységével és támogatásával kapcsolatos információkkal.

 

Mi az adatkezelésünk jogalapja?

A te önkéntes hozzájárulásod (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

Tájékoztatunk arról, hogy a személyes adataid szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, és szerződés kötésének nem előfeltétele, valamint nem vagy köteles a személyes adataidat megadni, továbbá nem jár következményekkel az adatszolgáltatás elmaradása. Az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem történik.

 

Kik férhetnek hozzá a személyes adataidhoz?

A személyes adataidhoz az Egyesület munkatársai férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében. Ezt meghaladóan kizárólag az Egyesület hírlevélküldő szolgáltatója (Giganet Informatikai Kft, (4400 Nyíregyháza Vasvári P. u. 1 sz) illetve – kizárólag a névhez és a telefonszámhoz – az Egyesület telefundraiser-ei férhetnek hozzá mint adatfeldolgozók, akikkel az adataid biztonságát garantáló szerződést kötünk. Adataidat egyébként nem tesszük elérhetővé, nem továbbítjuk senkinek.

A személyes adataidat meddig tároljuk?

Adataidat a hozzájárulásod megadásától számított 3 évig kezeljük, utána töröljük kivéve, hogy ha ugyanezekre az adatokra új hozzájárulást adsz, adataidat az új hozzájárulást követő 3 évig kezeljük, azaz a 3 év meghosszabbodik.

 

Milyen jogaim vannak a személyes adataimmal kapcsolatban?

A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog A fentebb megadott elérhetőségen (emisszio.egyesulet@gmail.com) keresztül e-mail-ben tájékoztatást kérhetsz tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataidat kezeljük-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogodban áll információt kérni tőlünk arról, hogy milyen személyes adataidat, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeljük, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataidhoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adataidat, ideértve különösen az EU-n kívüli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. A tájékoztatás iránti kérelmedre legfeljebb 30 napon belül, az általad megadott elérhetőségre küldött e-mail-ben válaszolunk. Jogodban áll a személyes adataidhoz hozzáférést kapni akként, hogy az érintett személyes adataidat e-mail-ben megküldjük neked.

 

A helyesbítéshez való jog

A fentebb megadott elérhetőségen (emisszio.egyesulet@gmail.com) keresztül e-mail-ben kérheted, hogy késedelem nélkül módosítsuk valamely pontatlan személyes adatodat, illetve kérheted a hiányos személyes adataid kiegészítését.

 

A törléshez/elfeledtetéshez való jog

A fentebb megadott elérhetőségen (emisszio.egyesulet@gmail.com) keresztül e-mail-ben kérheted, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük személyes adataidat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  1. a) a személyes adataidra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
  2. b) visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásodat, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. c) tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
  4. d) a személyes adataidat jogellenesen kezeltük;
  5. e) személyes adataidat a ránk alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A fentebb megadott elérhetőségen (emisszio.egyesulet@gmail.com) keresztül e-mail-ben kérheted, hogy a személyes adataidra az adatkezelést korlátozzuk, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  1. a) vitatod a személyes adataid pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adataid pontosságát;
  2. b) az adatkezelés jogellenes, és te ellenzed az adataid törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
  3. c) nekünk már nincs szükségünk a személyes adataidra adatkezelés céljából, de te igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. d) tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egyesület jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a te jogos indokaiddal szemben. Az adatok korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a te hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

 A tiltakozáshoz való jog

A fentebb megadott elérhetőségen (emisszio.egyesulet@gmail.com) keresztül e-mail-ben bármikor tiltakozhatsz személyes adataidnak a mi vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adataidat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a te érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A fentebb megadott elérhetőségen (emisszio.egyesulet@gmail.com) keresztül e-mail-ben bármikor tiltakozhatsz személyes adataidnak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adataid a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

A fentebb megadott elérhetőségen (emisszio.egyesulet@gmail.com) keresztül e-mail-ben kérheted tőlünk, hogy az általad megadott, rád vonatkozó személyes adataidat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, és jogodban áll ezeket az adatokat egy másik személynek továbbítani anélkül, hogy ezt mi bármiben is megakadályoznánk. Ezek a jogok akkor illetnek meg, ha az adatkezelés a hozzájárulásodon vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adathordozhatóság jogának gyakorlása során kérheted, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – a személyes adataidat közvetlen továbbítsuk.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztalsz, a jogi eljárás kezdeményezése előtt kérjük, hogy panaszodat először nekünk küldd el, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy a jogszerű állapotot helyreállítsuk. A felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhetsz arra hivatkozással, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban jogsérelem ért, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; honlap: www.naih.hu). Az általad tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhetsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – választásod szerint – a lakóhelyed szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve bármikor dönthetünk arról, hogy a folyamatban levő adatkezelést új adatkezelési céllal egészítjük ki, ezért fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsuk. A jelen Tájékoztató módosít